රාජකීයයේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය නවීන ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස නවීකරණය කිරීම ව්‍යාපෘතිය තුල එක් පියවරක් තබමින් ඔබ වෙත සමීප කරණ රාජකීය e තක්සලාව ඔබට දැන් රාජකීයය වෙබ් අඩවිය තුලින් පිවිසීමට හැකි වන ලෙස සංවර්ධනය කර ඇත. ඔබට රාජකීය e තක්සලාව තුලින් ඉදිරියේදි ඔබේ ඉගෙනුම් පහසු කර ගැනීමට හැකි වන ලෙස පාඩම් මාලා සහ නිබන්ධන ඔබ වෙත ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

මේ අවස්ථාවේදි ඔබට නිබන්ධන බාගත කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දී ඇති අතර ඔබට ඒ මගින් ඔබගේ ඉගෙනුමට ආධාරයක් වේ යැයි අප අපේක්ශා කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *