රාජකීයය විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය භාවිතා කිරීමේදී නිවැරදි නිල ලාංඡනය භාවිතා කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.
We kindly request that you use the correct logo when using the Royal College logo.
Download the original logo here/නිල ලාංඡනය භාගත කරගන්න: https://bit.ly/3fBHPiH

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *