පො/රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2019,2020,2021 උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් සදහා සමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය(GIT) සදහා මාර්ගගත අයදුම් පත පහත දැක්වේ. අයදුම් පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2022/11/03 වේ.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=onr1nZGrFUi5MHaakrA5iLQiJ4VJs_pBmQXFhTMQKktUNEVHVVdRMURESU1NWTJIOERFWUxJSFNFVi4u&fbclid=IwAR3fVVPxLjE0CMSjhBwihEKOIsbWUk4qmt_dQf1xMgfQgjJM_Uit3JqUFRA

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *