2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2024

2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2024

ඉහත සඳහන් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණය කිරිම සඳහා 2024.05.02 වන දින සිට 2024.05.13 වන දින දක්වා අයදුම්පත් කැඳවන අතර 2024.05.22 වන දින සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය 17/2023 චක්‍ර ලේඛනයට අනුව අදාල අයදුම්පත්‍ර ලියාපදාංචි තැපැලෙන්  පහත ලිපිනයට යොමු…

2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2023

2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ 17/2023 චක්‍ර ලේඛනයට අනුව 2023.05.15 දිනට පහත සඳහන් ශ්‍රේණිවල පුරප්පාඩු පවති ශ්‍රේණිය පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 3 27 9 9 10 31 ඉහත සඳහන් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණය කිරිම සඳහා 2023.06.03 වන දින සිට 2023.06.16 වන…

2019/2020/2021 අ.පො.ස උ.පෙළ සිසුන් සදහා සාමානන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

2019/2020/2021 අ.පො.ස උ.පෙළ සිසුන් සදහා සාමානන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

පො/රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2019,2020,2021 උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් සදහා සමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය(GIT) සදහා මාර්ගගත අයදුම් පත පහත දැක්වේ. අයදුම් පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2022/11/03 වේ.