විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය

විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය

රාජකීයය විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය භාවිතා කිරීමේදී නිවැරදි නිල ලාංඡනය භාවිතා කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.We kindly request that you use the correct logo when using the Royal College logo.Download the original logo here/නිල ලාංඡනය භාගත…

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ කිසිවෙකුටත් රෝගය ආසාදනය වී නොමැති බව අනාවරණය විය.

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ කිසිවෙකුටත් රෝගය ආසාදනය වී නොමැති බව අනාවරණය විය.

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ පසුගියදා Covid-19 ආසාදිත සිසුන් දෙදෙනකු සොයාගත් අතර ඒ හේතුවෙන් පංති 2ක් වසා දමන ලදී .පසුව එම සිසුන් දෙදෙනාට ආශ්‍රිත වූ සිසුන් හා ගුරුභවතුන් 87 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ අතර ඔවුන්…