2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2023

2 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අතර මැදි ශ්‍රේණි සඳහා පවතින පුරප්පාඩු අනුව සිසුන් බඳවාගැනිම   2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ 17/2023 චක්‍ර ලේඛනයට අනුව 2023.05.15 දිනට පහත සඳහන් ශ්‍රේණිවල පුරප්පාඩු පවති ශ්‍රේණිය පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 3 27 9 9 10 31 ඉහත සඳහන් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණය කිරිම සඳහා 2023.06.03 වන දින සිට 2023.06.16 වන…

2019/2020/2021 අ.පො.ස උ.පෙළ සිසුන් සදහා සාමානන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

2019/2020/2021 අ.පො.ස උ.පෙළ සිසුන් සදහා සාමානන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

පො/රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2019,2020,2021 උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් සදහා සමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය(GIT) සදහා මාර්ගගත අයදුම් පත පහත දැක්වේ. අයදුම් පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2022/11/03 වේ.

විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය

විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය

රාජකීයය විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය භාවිතා කිරීමේදී නිවැරදි නිල ලාංඡනය භාවිතා කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.We kindly request that you use the correct logo when using the Royal College logo.Download the original logo here/නිල ලාංඡනය භාගත…

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ කිසිවෙකුටත් රෝගය ආසාදනය වී නොමැති බව අනාවරණය විය.

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ කිසිවෙකුටත් රෝගය ආසාදනය වී නොමැති බව අනාවරණය විය.

පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය තුළ පසුගියදා Covid-19 ආසාදිත සිසුන් දෙදෙනකු සොයාගත් අතර ඒ හේතුවෙන් පංති 2ක් වසා දමන ලදී .පසුව එම සිසුන් දෙදෙනාට ආශ්‍රිත වූ සිසුන් හා ගුරුභවතුන් 87 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණයට ලක් කළ අතර ඔවුන්…

රාජකීය e තක්සලාව රාජකීය වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත

රාජකීය e තක්සලාව රාජකීය වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ වෙත

රාජකීයයේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය නවීන ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස නවීකරණය කිරීම ව්‍යාපෘතිය තුල එක් පියවරක් තබමින් ඔබ වෙත සමීප කරණ රාජකීය e තක්සලාව ඔබට දැන් රාජකීයය වෙබ් අඩවිය තුලින් පිවිසීමට හැකි වන ලෙස සංවර්ධනය කර ඇත. ඔබට…