ධජය සහ නිල ලාංඡනය

විද්‍යාලයීය නිල ලාංඡනය

  1. නෙළුම් මල :- පිවිතුරු අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව
  2. පොත :- දැනුම
  3. පුන්කලස :- පිරිපුන් බව, සෞභාග්‍යමත් බව
  4. පහන :- දැල්වෙන ප්‍රඥා ප්‍රදීපය
  5. නෙළුම් මල් කැකුලු 04 :- සතර දිගින් එන මානවක මානවිකාවන්

“සතර දිගින් එන මානවක මානවිකාවන් නොපමාව ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවෙන් හා දැනුමෙන් පරිපූර්ණව විශ්වය පුරා ප්‍රඥා ප්‍රදීපය දල්වාලයි.”

 නිර්මාණය :- ප්‍රථම නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ගලහිටියාව මහතා

විද්‍යාලයීය ධජය

  • මෙරුන් පාට                 :- ධන ධාන්‍ය වලින් පෝෂිත රජරට

  • රන්වන් පාට                  :- බැබළීම

  • විද්‍යාලයීය ලාංඡනය       :- රාජකීය විදුහල් මාතාව

“පුලතිසි පුරවර රාජකීය විදුහල් මාතාව රජරට ප්‍රදේශයේ සුදීප්තිමත් ම විද්‍යාලයක් බව සංකේතවත් කරයි.”

කලා අංශයේ නිල ලාංඡනය