8 ශ්‍රේණිය නිබන්ධන

8 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන ඔබට මෙහිදී ඔබගේ ශ්‍රේණියට අදාළ නිබන්ධන ලබගත හැක.

නිබන්ධන බාගත කරගැනීමට උපදෙස්

පලමුව ඔබගේ භාෂා මාධ්‍ය තොරන්න ඉන් පසු ඔබට අවශ්‍ය විශයට අදාල ෆොල්ඩර උඩ ක්ලික් කිරන්න, විවෘත වන Google Drive ෆෝල්ඩරය තුල ඇති ඔබට අවශ්‍ය නිබන්ධනය ක්ලික් කර Download කරගන්න

සිංහල මාධ්‍යය නිබන්ධන

සිංහල මාධ්‍යයෙන් විශයන් හදාරන සිසුන් මේ යටතේ ඇති නිබන්ධන ලබාගන්න

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය නිබන්ධන

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විශයන් හදාරන සිසුන් මේ යටතේ ඇති නිබන්ධන ලබාගන්න