බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

10 ශ්‍රේණිය ICT පලමු පාඩම

ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ ICT Grade 10 ( Frist Lesson ) බහුවරණ ප්‍රශ්න සදහායි

1. ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නය
2. ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නය
3. ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නය