රාජකීයයේ ප්‍රතිපත්ති

රාජකීයයේ ප්‍රතිපත්ති තුල පාසල තුල සිසුන් විනය පවත්වාගත යුතු ආකාරය පැහැදිලි කෙරේ.

නීති රීති හා විනය පිලිබද

පාසලේ ප්‍රතිපත්ති

 • දිනපතා පෙ.ව 7.30 ට පෙර පාසලට පැමිණීය  යුතුය.
 • එක් දිනකට වඩා පාසලට නොපැමිණෙන විටදී ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත මගින් දැනුම් දිය යුතුය.
 •  සියලුම සිසුන් පෙ.ව 7.30 සිට ප.ව 1.30 දක්වා කාලය තුල පාසල් භූමියෙන් නිසි අවසරයකින් තොරව නොයා යුතුය
 • ජංගම දුරකථන , සීඩී තැටි , කැමරා වැනි නොගැලපෙන උපකරන හා පුවත් පත් , සගරා , පත්‍රිකා රැගෙන නොආ යුතුය
 • විදුහලේ ගෞරවයට හා නීතියට හානි වන පරිදි පාසල තුලදී හා පිටතදී හැසිරීම නොකල යුතුය
 • විද්‍යාලය තුලදී නවක වදය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වේ.
 • විද්‍යාලයේ සියලුම ගුරුවරුන්ට කීකරුව හා අවනතව සිටිය යුතු අතර, ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
 • සිසුන් පිටස්තර පුද්ගලයින්ගේ ලියුම් පාසලට ගෙන්වා නොගත යුතු අතර සිසුන්ගේ නමට ලිපියක් ලැබුනහොත් එම ලිපිය විවෘත කර විමසා බලා නොමනා ලිපියක් නම් දඩුවම් කරනු ලැබේ.
 • පාසලේ නීති රීති උල්ලංඝනය කරන නොමනා පැවතුම් ඇති සිසුන්ට සුදුසු දඩුවම් පමුනුවනු ලැබේ.එම වරද හා දඩුවම් පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවෙහි සටහන් කෙරේ.පාසලෙන් චරිත සහතිකයක් නිකුත් කිරීමේදී  මෙය සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.
 • සිසුන්ට හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී පමණක් ගුරුවරයෙකුගේ අවසරයක් ඇතිව විද්‍යාලයීය දුරකතනය භාවිතා කළ හැකිය.

සිසුන් සදහා

 • සෑම කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෙකුම සුදු කොට කලිසමකින් හා සුදු අත් කොට කමිසයකින් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුයි.
 • සෑම ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෙකුගේම නිල ඇදුම වන්නේ සුදු දිග කලිසම හා සුදු අත් කොට කමිසයයි

විද්‍යාලීය නිල ඇඳුම

සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක්ම නිවැරදි පාසල් නිල ඇදුමෙන් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුයි. පාසලෙහි ශිෂ්‍යයෙකු,ශිෂ්‍යාවක වශයෙන් සිටින තාක් පාසලට පැමිණෙන කවර අවස්ථාවක වුවද, පාසලෙ නිල ඇදුමෙන් පැමිණිය යුතුය.පාට ඇදුම් ඇදිය හැක්කේ විදුහල්පතිතුමාගේ විශේෂ අවසරය ඇති විටෙක පමණි.

සිසුවියන් සදහා

 • සෑම ශිෂ්‍යාවක්ම නිවැරදි පාසල් නිල ඇදුමෙන් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුයි
 • ශිෂ්‍යාවන් කොණ්ඩය පීරා කරල් දෙකකට ගොතා අග කළු රිබන් පටියකින් ගැට ගැසිය යුතුය.