ශිෂ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම

රාජකීය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ තොරතුරු දත්ත ගබඩාවක් නඩත්තු කිරීම සදහා දත්ත ලබාදීම ඔබට පහත පෝරමය පිරවීම මගින් සිදු කල හැක

ඔබ සාර්ථකව ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර ඇත