ගුරුවරයෙකු ලෙස ලියාපදිංචිය

රාජකීය e තක්සලාව තුල ගුරුවරයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට පහත පෝරමය පුරවන්න. සැ.යු ලියාපදිංචිය විය හැක්කේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන්ට පමණි