පිරිමි

සිසුන් සඳහා විද්‍යාලීය නිල ඇඳුම 

නිල ඇඳුම් පිලිබද

පාසලේ ප්‍රතිපත්ති

  • සෑම කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෙකුම සුදු කොට කලිසමකින් හා සුදු අත් කොට කමිසයකින් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතුයි.
  • සෑම ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෙකුගේම නිල ඇදුම වන්නේ සුදු දිග කලිසම හා සුදු අත් කොට කමිසයයි
  •  පිරිමි ළමුන්ගේ කමිස සාක්කුවේ උඩ පාසල් නිල ලාංජනය මසා තිබිය යුතුයි.සියලුම පිරිමි ළමුන් කළු සපත්තු හා කළු මේස් ඇඳිය යුතුයි.
  • සියලුම ශිෂ්‍යයින් කොණ්ඩය කොටට කපා හොඳින් පීරා සකස් කර තිබිය යුතුයි .ජෙල් පාවිච්චිය සපුරා තහනම් වේ.හිස මුඩු කිරිම හා හිස වර්ණ කිරිම නොකල යුතුය.
Junior Uniform

කනිෂ්ඨ නිල ඇඳුම - පිරිමි

Senior Uniform

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිල ඇඳුම - පිරිමි